Algemene voorwaarden

1. Algemene Verkoop Voorwaarden
In deze Algemene Verkoop Voorwaarden wordt verstaan onder:

Rowvox : Rowvox ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 09206836

“Afnemer”: de potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Rowvox. Niet reparaties van consumenten elektronica

 

Artikel 1.1: Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Rowvox, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Rowvox uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW).

4. Rowvox is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Rowvox zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 1.2: Offertes
1. Rowvox is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

 

Artikel 1.3: Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

2. Rowvox behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Rowvox het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 1.4: Levertijd
1. Alle door Rowvox genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Rowvox bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Rowvox schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

2. Overschrijding van de door Rowvox opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

3. Ingeval Rowvox de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Rowvox op schadevergoeding onverlet. 4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Rowvox te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

 

Artikel 1.5: Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Rowvox zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Rowvox de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Rowvox daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

4. Inafwijking van lid 3 zal Rowvox geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Rowvox kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 1.6: Opzegging/Ontbinding
1. Ingeval van tussentijdse opzegging heeft Rowvox naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.

2. De vorderingen van Rowvox op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Rowvox ter kennis gekomen omstandigheden Rowvox goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Rowvox de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

3. Inde hierboven genoemde gevallen is Rowvox bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Rowvox schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 1.7: Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Rowvox te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Rowvox te melden. De klant dient het product – na overleg met Rowvox – te sturen naar een door Rowvox vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Rowvox ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Rowvox deze betalingen binnen dertig (30) werkdagen nadat Rowvox het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Rowvox behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Rowvox) is beschadigd.

4.

5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Rowvox schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Rowvox de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Rowvox heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 1.8: Zichttermijn
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zestig (60) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Rowvox te ontbinden. In deze periode mag de klant het product gebruiken en testen.

2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Rowvox te melden. De klant dient het product – na overleg met Rowvox – te sturen naar een door Rowvox vastgesteld retouradres met opgave van rede.

3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Rowvox ingevolge artikel 8.1. en 8.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Rowvox deze betalingen binnen dertig (30) werkdagen nadat Rowvox het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

4. Gebruikte producten die tijdens deze zichtermijn worden verbruikt dan wel ernstige schade op lopen, worden niet terug genomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld maar niet uitsluitend om kabelbinders, plakvoetjes, kleding. Ook een apparaat met val schade kan niet worden terug genomen.

5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Rowvox schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Rowvox de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Rowvox heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden

 

Artikel 1.9: Uitvoering
1. Rowvox zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Rowvox, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Artikel 1.10: Vergoeding
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 2 en 3 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis – en verblijfskosten.

3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis-en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

 

Artikel 1.11: Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling. Betaling geschiedt via vooruitbetaling, geactiveerd via de Rowvox-webshop.

2. Als de Afnemer een factuur van Rowvox niet binnen 7 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Rowvox op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 1.12: Garantie
1. De garantie is vastgesteld op twee jaar, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Accu’s uitgesloten , zie 11.2 van dit artikel. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7.2. Accu’s hebben een garantie termijn van 1 jaar.

2.

3. Schades ontstaan door gebruik vallen buiten de garantie. Denk hierbij aan vallen, afzinken in water, waterschade door schade aan behuizing, transport schade.

 

Artikel 1.13: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Rowvox tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Rowvox, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Rowvox heeft voldaan.

3. Ingeval Rowvox de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Rowvox op schadevergoeding onverlet.

 

Artikel 1.14: Overmacht
1. Indien Rowvox door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-vergoeding, ook niet als Rowvox als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

3. Rowvox zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 1.15: Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of leveringen dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of levering schriftelijk te worden gemeld aan Rowvox.

2. Indien een klacht gegrond is zal Rowvox de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 1.16: Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Rowvox en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

2. Algemene voorwaarden reparatie consumentenelektronica
2.0 In deze Algemene Verkoop Voorwaarden wordt verstaan onder:Rowvox: Rowvox ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 09206836″Afnemer”: de potentiële) afnemer van reparatie diensten van Rowvox, waarin Rowvox als reparateur van consumentenelektronica optreedt.

 

Artikel 2.1: Klachten/Defecten
1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven

Artikel 2.2: Prijs
1. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen, de inbouwkosten en wordt vermeerderd met de verzendkosten, exclusief BTW.

 

Artikel 2.3: Prijsopgave
1. Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na telefonisch overleg een voorlopige prijsopgave gemaakt. Deze wordt na aankomst van het toestel schriftelijk per mail bevestigd. De prijs wordt altijd vermeerderd met de verzendkosten.

 

Artikel 2.4: Onderzoekskosten
1. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

2. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Rowvox en betaalt dan alleen de verzendkosten van de retourzending, maar geen onderzoekskosten.

 

Artikel 2.5: Kwaliteit
1. Mits er niets anders wordt afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf aangeeft stelt Rowvox de vervangen onderdelen ter beschikking aan de klant.

2. Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail, met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.

 

Artikel 2.6: Aansprakelijkheid
1. Rowvox is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment van retourzending. Retourzendingen worden door Rowvox altijd gedaan per aangetekend verzekerde verzending door TNT. Schadevergoeding door TNT bedraagt maximaal € 5400,-

 

Artikel 2.7: Verzending
1. Rowvox biedt standaard een aangetekend verzekerde verzending aan, deze verzekering wordt door TNT Post afgegeven en wordt bij eventueel verlies of diefstal door Rowvox met TNT Post afgehandeld. Rowvox betaald u het schadebedrag direct nadat TNT de claim heeft afgehandeld.

 

Artikel 2.8: Garantie
1. Rowvox geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatieformulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

2. Rowvox geeft geen garantie na reparatie op de waterdichtheid van apparaten.3. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 2.1 terugkeren, doet Rowvox een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend. c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

 

Artikel 2.9: Verlies van Data
1. Rowvox is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. Rowvox wijst hierop in het reparatieformulier en op de website. De klant wordt gevraagd een backup van zijn gegevens te maken voordat hij het product aan Rowvox opstuurt. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

 

Artikel 2.10: Niet betaalde/afgehaalde producten
1. Indien na 3 achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail van Rowvox aan de klant, dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de reparatie van het product te betalen, is Rowvox gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend.

 

Artikel 2.11: Geschillen
1. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

2. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Rowvox blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

3. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat Rowvox zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.